AVÍS LEGAL GENERAL

Propietat intel·lectual de la web.
Tots els drets de la propietat intel·lectual dels continguts d’aquesta web, el seu disseny gràfic i el codi font, son titularitat exclusiva de l’ODCAT, amb domicili a la Plaça Victòria del Àngels, 2, 08172 Sant Cugat del Vallés, CIF G67332841, i li correspon l’execrcici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos. Per tant, queda prohibida la seva reproducció, distrbució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l’autorització expressa de l’ODCAT.Igualment, tots els nos comercials, marques o signes distintius de qualsevol tipus d’aquest site estan protegits per la llei.os por ley.

Contingut de la web i enllaços.
A l’ODCAT no ens responsabilitzem del mal ús que es realitzi dels continguts de la nostra pàgina web, sent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix a ells o els utilitza. Tampoc assumim cap responsabilitat per la informació continguda en les pàgines web de tercers a les quals es pugui accedir per enllaços o cercadors des de la pàgina web https://odcat.cat

Intercanvi o difusió d’informació.
A l’ODCAT declina tota responsabilitat que es derivi de l’intercanvi d’informació entre usuaris a través de la seva pàgina web. Especialment no ens fem responsables de l’ús que els menors puguin fer de la mateixa en cas que els continguts al fet que s’accedeixi puguin ferir la sensibilitat d’aquests.

Actualització i modificació de la pàgina web.
A l’ODCAT es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en el seu web site, i la configuració o presentació d’aquest, en qualsevol moment, sense previ avís, i sense assumir cap responsabilitat per això.

Indicacions sobre aspectes tècnics.
A l’ODCAT no assumim cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o fallades en els equips informàtics, no imputables a la nostra Societat, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’Internet , així com de danys que poguessin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de l’ODCAT També quedem exonerats de tota responsabilitat davant possibles danys o perjudicis que pugui sofrir l’usuari a conseqüència d’errors, defectes o omissions en la informació que facilitem quan escaigui de fonts alienes a nosaltres.

Tractament de dades de l’usuari.
En compliment del que s’estableix en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’ODCAT informa els seus clients que quantes dades personals li facilitin seran inclosos en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de l’ODCAT. La finalitat d’aquest fitxer és enviar ofertes comercials en el futur sobre productes i serveis que puguin resultar d’interès als nostres clients. l’ODCAT garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades. D’aquesta manera, es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de guardar-los i adoptar totes les mesures necessàries per a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o ús no autoritzat. Per tant, tota la informació sobre els nostres clients no serà utilitzada amb propòsits comercials ni serà cedida a tercers. Els clients de l’ODCAT podran en tot moment exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a la nostra adreça de correu electrònic: hola@odcat.cat

Legislació i jurisdicció aplicables.
Amb caràcter general, les relacions amb els nostres clients, que es derivin de la prestació dels serveis continguts en la nostra web, estan sotmeses a la legislació i la jurisdicció espanyola. Els usuaris de la nostra web són conscients de tot l’exposat i ho accepten voluntàriament.